OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Sygesikring i Danmark

Sygesikring grænseoverskridende

Ved optagelse af arbejde på den anden side af grænsen eller ved flytning til den anden side af grænsen bør altid undersøges, hvor sygesikringen ligger fremover. Sygesikringen er ved grænseoverskridende forhold underlagt koordineringen af den sociale sikring iht. EU-forordningen 883/2004. Efter denne forordning kan den sociale sikring altid kun ligge i et land og de enkelte grene af den sociale sikring kan ikke adskilles, dvs. man f.eks. ikke kan være sygesikret i et land og pensionsforsikret i et andet land. I hvilket land sygesikringen ligger, følger klare prioritetsregler og er afhængig af individuelle faktorer som f.eks. arbejde, pensionsmodtagelse, bopæl mv. og kan ikke vælges frit. De faktiske forhold afgør, i hvilket land man er sygesikret. En borgerforsikring på grund af bopæl (som f.eks. i Danmark) skal grundlæggende betragtes som sekundær, hvis en anden form for social sikring på grund af arbejde, selvstændighed, modtagelse af ydelse eller lignende foreligger. For at afgøre hvor den sociale sikring og dermed sygesikringen ligger, er det ved arbejdstagere og selvstændige afgørende, hvor arbejdet fysisk udføres. Især også ved optagelsen af arbejde eller en flytning henover grænsen samt hjemmearbejde, skal det derfor undersøges nøje, hvilket land der er ansvarlig for den sociale sikring og dermed også for sygesikringen. Yderligere information om lovvalgsreglerne ift. den sociale sikring kan findes i vores artikel herom under ”social sikring” på denne hjemmeside.

Sygesikring i Danmark

I Danmark findes der kun en offentlig, skattefinansieret sygesikring, dermed har grundlæggende alle borgere krav på gratis lægebehandling samt behandling i sygehuse. Ansvarlig for sygesikringen ved bopæl i Danmark er bopælskommunen og ved bopæl i udlandet Udbetaling Danmark- International Sygesikring.

OBS! Ikke alle personer med bopæl i Danmark, som dermed får det gule sygesikringsbevis fra bopælskommunen, er sygesikret i Danmark. Arbejdstagere, som f.eks. udelukkende udfører deres arbejde fysisk i Tyskland eller også pensionister, som udelukkende modtager tysk pension (ingen yderligere pensioner fra andre EU-Lande) og som bor i Danmark, er på grund af arbejde hhv. modtagelse af pension social sikret i Tyskland og dermed også sygesikret i Tyskland. Borgerforsikringen på grund af bopælen i Danmark er underordnet.

Der er to sygesikringsgrupper at vælge imellem, nemlig gruppe 1, hvor man er tilknyttet en bestemt praktiserende læge. Behandling hos speciallæger kræver henvisning fra den praktiske læge, og behandlingen er gratis. Forsikrede i gruppe 2 har ret til frit at vælge læger og specialister, men de skal selv betale en del af udgifterne.

Sygehusbehandling er i begge grupper gratis.

Alle får udstedt et gratis sygesikringsbevis, som dokumentation for, at de er berettiget til at modtage ydelser fra sygesikringen. Kortet skal altid medbringes i tilfælde af behandling. Mister man sit sygesikringskort eller bliver det beskadiget, skal der betales et gebyr ved ny bestilling. I særlige situationer som f.eks. navneændring hvis man bliver gift eller ved ændring af bopælen, kan udstedelsen af et nyt kort dog være gratis.

For at få udstedt et nyt sygesikringskort, kan man henvende sig til kommunen eller bestille det online via www.borger.dk.

Det blå EU-sygesikringskort (EHIC), kan bruges ved ikke planlagt behandling i EU-udlandet (f.eks. ved ferieophold). I Danmark er dette et ekstra kort. Dette kan bestilles på www.borger.dk.

Sygesikring for grænsependlere til Danmark

Grænsependlere med bopæl i Tyskland, der udelukkende udfører deres arbejde fysisk i Danmark (OBS! ved hjemmearbejde og lignende ligger sygesikringen i givet fald ikke i arbejdslandet), er sygesikret i Danmark.

Grænsependleren søger via hjemmesiden www.borger.dk om det særlige sundhedskort og med samme ansøgning også dokumentet PD S1 (også kaldt S1 eller tidligere E 106), som skal afleveres ved den lovpligtige sygesikring i Tyskland. Det særlige sundhedskort og også dokumentet PD S1 skal fornyes med jævne mellemrum (følgeansøgning). Udløbsdatoen kan findes på det særlige sundhedskort. Ofte bliver PD S1 efterhånden sendt direkte digitalt til den tyske lovpligtige sygesikring (Krankenkasse), når denne er oplyst i ansøgningen om det særlige sundhedskort. Det særlige sundhedskort giver grænsependleren adgang til det danske sundhedsvæsen. Grænsependleren har krav på alle ydelser iht. sygesikringen i Danmark, som en dansk forsikret har krav på efter dansk lov. Man kan selv vælge i ansøgningen om det særlige sundhedskort om man vil være sygesikret i gruppe 1 eller gruppe 2. Forskellen fremgår af ovenstående afsnit om "Sygesikring i Danmark". Grænsependlere er dog næsten altid forsikret i gruppe 1.

En video om ansøgning om Særlig Sundhedskort og PD S1 (ansøges med samme ansøgning) findes på denne hjemmeside under rubrikken ”Videoer”, som kan tilgås via startsiden.

Video særligt sundhedskort

Samtidig modtager grænsependleren med bopæl i Tyskland, efter afleveringen af PD S1, et tysk sygesikringskort af den lovpligtige, tyske sygesikring (Krankenkasse), som pendleren har valgt. Har man allerede en lovpligtig sygesikring, kan man forblive hos denne. Har man ikke en lovpligtig sygesikring endnu, kan man vælge den frit. På baggrund af PD S1 (E106), som kun er gyldig i det lovpligtige sygesikringssystem (kan ikke indgives ved privat forsikring i Tyskland), kan grænsependleren med bopæl i Tyskland gøre brug af det tyske, lovpligtige sundhedssystem, som vedkommende er vant til. I Tyskland ydes alle naturalydelser efter tysk lov (f.eks. lægebehandling, medicin, hjælpemidler osv.), dog ikke kontantydelser. Bopælslandet afregner naturalydelserne der ydes her, med forsikringslandet. Grænsependleren er efter afleveringen af PD S1 (E 106) i bopælslandet ikke yderligere involveret i denne afregningsprocedure. Denne foretages af de kompetente myndigheder i bopæls- og forsikringslandet. Kontantydelser, som f.eks. sygedagpenge, ydes altid kun fra den kompetente myndighed i forsikringslandet (f.eks. af den danske kommune, hvor arbejdsgiveren har hjemsted – ansvarlig kommune er oplyst på særligt sundhedskort). Yderligere informationer om sygedagpenge i Danmark kan findes i den tilsvarende artikel på denne hjemmeside og i videoen herom.

Video Sygedagpenge i Danmark

Har man familiemedlemmer, der efter dansk lov vil være familieforsikret, bliver disse også fremover sygesikret via grænsependlerens sygesikring i Danmark, som familieforsikret. Henvend dig venligst til den tyske lovpligtige sygesikring (Krankenkasse) i dette tilfælde.

Det blå EU-sygesikringsbevis (EHIC), som kan bruges ved ikke planlagt behandling i EU-udlandet (f.eks. ved ferieophold), bliver ved grænsependlere med arbejdssted Danmark, udstedt af forsikringslandet Danmark og er et ekstra kort (ikke på bagsiden af det særlige sundhedskort, som ved det tyske sundhedskort). Dette kort kan bestilles online med MitID på www.borger.dk. Har man ikke MitID, kan kortet bestilles via telefon eller skriftligt hos Udbetaling Danmark – International Sygesikring (udløber også – se udløbsdato på kortet).

Det tyske sygesikringskort er kun gyldig i Tyskland, det blå EU-sygesikringskort (EHIC) kan bruges til ikke planlagt behandling i EU-udlandet (f.eks. ved ferieophold) og er ikke gyldig i Tyskland og i Danmark. Ved behandling i Danmark bruges det danske sygesikringskort (særligt sundhedskort).

Også for udstedelsen af det blå EU-sygesikringskort (EHIC) for familieforsikrede er Danmark ansvarlig.

Normalt anvendte dokumenter

PD S1 - udstedt af Udbetaling Danmark – International Sygesikring, afleveres til tysk lovpligtig sygesikring (Krankenkasse), når denne ikke blev sendt direkte digitalt til sygekassen.

Det særlige sundhedskort: Dansk sygesikringskort for grænsependlere, der giver ret til ydelser i Danmark.

Gesundheitskarte/ Versichertenkarte: Sygesikringskort i Tyskland, der giver ret til almene ydelser i Tyskland i henhold til tysk lovgivning.

EHIC / Det blå kort / det blå EU-sygesikringskort: Det europæiske sygesikringskort for ikke planlagt behandling i et andet EU-land - ikke gyldig i bopælslandet og ikke i forsikringslandet. Udstedes af Udbetaling Danmark – International Sygesikring efter ansøgning herom.

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00