OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

BAföG i Tyskland til udenlandske statsborgere

Den tyske lov om uddannelsesstøtte - BaföG - har til opgave at udligne de økonomiske belastninger i forbindelse med en uddannelse, det være sig på aftenskoler, højere fagskoler eller universiteter.

Hvem har krav på ydelser?

De helt grundlæggende personlige forudsætninger for at have krav på uddannelsesstøtte er tysk statsborgerskab, egnethed og en bestemt maksimumsalder.

BAföG er afhængig af forældrenes indkomst. Beregningen er kompliceret.

Statsborgerskab
Uddannelsesstøtte ydes først og fremmest til tyskere. Desuden modtager bestemte udlændinge under uddannelse støtte, f.eks. hvis en forælder eller en ægtefælle er tysker eller den pågældende, som ønsker at tage en uddannelse, er asylberettiget, flygtning eller hjemløs. Unge under uddannelse fra EU's medlemsstater med bopæl i hjemlandet kan også i vid udstrækning få BAföG. Andre udlændinge får som regel uddannelsesstøtte, hvis de eller i det mindste en forælder har været erhvervsaktiv i Tyskland i fem hhv. tre år før uddannelsens start.

Egnethed
Der ydes støtte til uddannelsen, hvis de præstationer, som den pågældende unge under uddannelse leverer, tyder på, at det tilstræbte uddannelsesmål bliver nået. Det går man generelt ud fra, så længe vedkommende går på uddannelsesstedet eller deltager i praktik. Studerende ved højere fagskoler, akademier eller højere læreanstalter skal fremlægge dokumentation for deres egnethed ved starten af femte fagsemester. Foreskriver uddannelses- og eksamensordninger eksamener før tredje semester, afhænger støtten også på tredje og fjerde semester af, at den pågældende dokumentation bliver fremlagt.

Alder 
Elever og studerende kan som hovedregel kun modtage støtte, hvis de påbegynder den uddannelse, som de søger støtte til, før de fylder 30. Påbegyndes en uddannelse senere, kan man kun få uddannelsesstøtte i særlige undtagelsestilfælde.

Kan man få støtte til en uddannelse i udlandet?
Der gives støtte til en uddannelse i udlandet, hvis følgende særlige forudsætninger foreligger:

Inden for EU kan der ydes støtte til en uddannelse, indtil man har erhvervet det udenlandske eksamensbevis, hvis man fortsætter uddannelsen i udlandet efter et uddannelsesforløb i hjemlandet på mindst et år.

Som led i et grænseoverskridende samarbejde mellem et uddannelsessted i hjemlandet og et uddannelsessted i udlandet kan der uafhængigt af et etårigt uddannelsesforløb i hjemlandet ydes støtte til udlandsophold i hele den periode, uddannelsen i udlandet varer.

Uddannelser i udlandet, der gennemføres uden for EU som led i en uddannelse i hjemlandet, er støtteberettiget i et år eller maksimalt to et halvt år, hvis der foreligger særlige grunde.

Det er til enhver tid nødvendigt at have et tilstrækkeligt kendskab til undervisningssproget og sproget i det pågældende land.

Desuden kan der kun ydes støtte til en uddannelse i udlandet efter nr. 3, hvis

  • uddannelsen i udlandet er fremmende for      uddannelsen (dvs. at man regelmæssigt har erhvervet grundlæggende      kundskaber i forbindelse med et studium af mindst et års varighed i      hjemlandet), og den i det mindste delvist kan blive godskrevet uddannelsen      i hjemlandet, og
  • udlandsopholdet mindst varer seks måneder eller et      semester hhv. tolv uger (praktik, studium som led i et samarbejde mellem      højere læreanstalter).

Der kan ydes støtte, hvis man ønsker at gå på uddannelsessteder, som er ligeværdige med gymnasier fra 11. klasse, højere fagskoler, akademier, højere læreanstalter eller bestemte erhvervsfagskoleklasser, men ikke hvis man ønsker at gå på andre former for uddannelsessteder som f.eks. aftengymnasier, fagskoleklasser og efteruddannelseskurser. Gymnasieelever fra delstater, hvor man tager studentereksamen efter 12 skoleår, samt gymnasieelever, som på grund af særlige regler på delstatsplan allerede tager studentereksamen efter 12 år, kan også få støtte til et udlandsophold i 10. klasse.

Der kan ydes støtte til et praktikophold i udlandet som led i et studium af mindst 12 ugers varighed, hvis det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen og fastlagt i uddannelsesbestemmelserne. Desuden skal praktikophold i udlandet være fremmende for uddannelsen, og uddannelsesstedet hhv. den pågældende eksamensinstans skal godkende, at praktikpladsen opfylder kravene i eksamensordningen. Der ydes kun støtte til praktikophold uden for Europa, hvis de er særligt fremmende.

Der kan ikke gives støtte til hele uddannelser i udlandet.

Der gøres kun undtagelser for:

  • tyske unge under uddannelse og unge under      uddannelse fra EU's medlemsstater, som fra deres faste bopæl i Tyskland      dagligt tager til et uddannelsessted beliggende i udlandet og tager hele      uddannelsen her (grænsependlere);
  • tyske unge under uddannelse med fast bopæl i      udlandet (udlandstyskere), af hvem det undtagelsesvist ikke kan forlanges,      at de gennemfører deres uddannelse i Tyskland (f.eks. mindreårige      skoleelever).


Der ydes også uddannelsesstøtte til en hel uddannelse i udlandet til tyskere, som har fast bopæl i hjemlandet og tilhører det danske mindretal, hvis de går på et uddannelsessted i Danmark og uddannelsen ikke kan gennemføres i hjemlandet.

Ansøgningerne skal under alle omstændigheder indsendes mindst seks måneder før uddannelsens start.

Skatter
Uddannelsesstøtte i medfør af BAföG er skattefri.

Kilder:

www.bafög.de

 

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00