OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Opholdsregler i EU

EU-borgerenes  rettigheder  vedrørende ret til ophold og det frie bevægelighed  i Unionens medlemstater bygger på den såkaldte EU- opholdsdirektiv 2004/38/EF. 

I Danmark blev direktivet implementeret i national lov ved "Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelse, BEK 300 af 29/04/2008)" 

I Tyskland blev direktivet implementeret ved følgende lov:

”Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern – Freizügigkeitsgesetz/EU”

Personer med selvstændig opholdsret

1.  Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende
En EU-borger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i en medlemstat, har ret til ophold ud over de i øvrigt gældende tidsrum på 3 eller 6 måneder. Dette gælder også for vedkommendes familiemedlemmer.

2.  Udstationerede 
En EU-borger, der på vegne af en virksomhed med hjemsted i EU udstationeres i en medlemstat med henblik på at levere tjenesteydelser, har ret til ophold ud over de i øvrigt gældende tidsrum på 3 eller 6 måneder. Dette gælder også for vedkommendes familiemedlemmer.
Det samme gælder for tredjelandsstatsborgere, som er arbejdstagere i en sådan virksomhed. Deres familiemedlemmer skal dog være i besiddelse af gyldig opholdstilladelse i et EU/EØS-land i forvejen for at opnå opholdsret.

3.  Studerende
EU-borgere, der er indskrevet ved en offentlig eller privat institution, der er godkendt af eller finansieres af det offentlige, har ret til ophold ud over de i øvrigt gældende tidsrum på 3 eller 6 måneder. Det samme gælder for EU-borgere, der tager en erhvervsuddannelse. Opholdsretten forudsætter dog, at man kan forsørge sig selv og kan fremlægge dokumentation for at have tegnet en omfattende sygeforsikring. Familiemedlemmer til studerende har ret til ophold.

4.  Personer med tilstrækkelige midler
En EU-borger, der råder over sådanne finansielle midler, at det efter en konkret vurdering kan antages, at vedkommende ikke vil falde det offentlige til byrde, har ret til ophold ud over de i øvrigt gældende tidsrum på 3 eller 6 måneder. Dette gælder også for familiemedlemmer.

5.  Pensionister m.v.
Følgende personer har ret til ophold i Unionens medlemstater  ud over de almindelige tidsrum på 3 eller 6 måneder:
EU-borgere, der ophører med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, fordi de opnår den i loven fastsatte pensionsalder eller får tilkendt førtidspension, forudsat at de har haft lønnet beskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed uafbrudt i mindst 12 måneder forud herfor og har haft lovlig bopæl i Danmark i mindst 3 år.

EU-borgere, der på grund af vedvarende arbejdsudygtighed må ophøre med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark og forud herfor har haft bopæl i Danmark i mindst 2 år. Fristen på de 2 år bortfalder, hvis der er tale om en arbejdsulykke eller en anerkendt erhvervssygdom.

EU-borgere, der efter 3 års bopæls- og beskæftigelsesperiode i Danmark starter med at arbejde i en anden medlemsstat og bibeholder deres bopæl i Danmark og vender hjem hertil mindst en gang om ugen. 

Perioder med uforskyldt arbejdsløshed, der er bekræftet af den kompetente arbejdsformidling, samt perioder med arbejdsudygtighed på grund af sygdom eller ulykke betragtes som perioder med beskæftigelse.

Familiemedlemmer til disse persongrupper skal kunne fremlægge dokumentation for at råde over sådanne midler, at det efter en konkret vurdering kan antages, at de ikke vil falde det offentlige til byrde.

Familiemedlemmer

Familiemedlemmer af unionsborgere  har ret til ophold ud over de i øvrigt gældende tidsrum på 3 eller 6 måneder, hvis hovedpersonen har benyttet retten til fri bevægelighed indenfor EU.

Definition af familiemedlemmer
Ved familiemedlemmer forstås ægtefæller, herunder registrerede partnere (må afklares i det konkrete tilfælde), samt efterkommere i op- eller nedstigende linje, herunder børn under 21 år, der bor i husstanden. Øvrige efterkommere kan falde ind under reglen, hvilket må undersøges i det konkrete tilfælde. I Danmarks tilfælde kan det også være ugifte partnere, nærmere informationer får man hos statsforvaltningen.

Ophold og død/skilsmisse
Familiemedlemmer til en EU-borger mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens udrejse eller død.

Tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en EU-borger, bevarer retten til ophold ved hovedpersonens død, hvis de har haft lovligt ophold i den vedrørende stat  i 1 år og er i stand til at forsørge sig selv.

Familiemedlemmer til en EU-borger bevarer også retten til ophold i tilfælde af skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse. For familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere, gælder fortsat, at ægteskabet skal have varet i tre år, heraf et i den vedrørende stat, og/eller de er blevet tillagt forældremyndigheden til børn, og/eller der foreligger en særlig situation. Den konkrete sag må her vurderes nærmere. 

Tidsubegrænset ophold

Efter 5 års tidsbegrænset ophold opnår EU-borgere ret til tidsubegrænset ophold. De nærmere omstændigheder skal afklares med  ”Ausländerbehörde”.

Oplysningerne i denne vejledning er hverken juridisk bindende eller fuldstændige.

Man kan indhente kvalificeret information om, hvorvidt man har krav på rettighederne i medfør af EU-retten, hos Ausländerbehörde.

Ansøgning om et EU-registreringsbevis

EU-borgere skal ikke ansøge om et EU-registreringsbevis, den er afskaffet, dog skal der registreres bopæl. Alligevel anbefales det at afklare, om der er ret til ophold. Ansøges om statslige ydelser, undersøges opholdsret i hvert enkelt tilfælde. Er der ikke ret til ophold, har man ikke ret til ydelser.

 

Links og yderligere informationer

www.nyidanmark.dk

www.bmi.bund.de

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00