OK

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Biblioteker

De offentlige biblioteker i Schleswig-Holstein

171 offentlige biblioteker i Schleswig-Holsteins byer og amter forsyner borgerne med bøger og andre medier samt informationer. I 2006 kunne de notere mere end 16 millioner udlån og en bestand på ca. 5 millioner medier. De fremmer læseevnen og formidler medier og materiale til fritidsaktiviteter, uddannelse og videreuddannelse. De er de mest benyttede kulturinstitutioner i byer og kommuner, de er en slags kommunikationscentre for alle borgere.
Delstaten Schleswig-Holstein har ikke vedtaget nogen bibliotekslov. Grundlaget for fremme af biblioteksvæsenet i Schleswig-Holstein fremgår af artikel 9, stk. 3, i delstatens forfatning: "Fremme af kultur, herunder sport, voksenuddannelse, biblioteksvæsen og folkehøjskoler er en opgave, der sorterer under delstaten, kommunerne og kommuneforbundene." 
Som følge heraf er delstaten Schleswig-Holstein, byerne, kommunerne og amterne i fællesskab ansvarlige for og forpligtet til at opretholde et biblioteksvæsen. Alle har forpligtet sig til at skabe sammenlignelige leveforhold for alle borgere i deres respektive regioner.
 
Den økonomiske støtte fra de ansvarlige er dog meget forskellig. Mens delstaten Schleswig-Holstein dækker hen ved 20 % af udgifterne til personale og medieanskaffelser, varierer amternes økonomiske engagement betydeligt, fra 0 % til 25 % af personaleudgifterne og udgifterne til medieanskaffelser. Hovedbyrden bæres af byerne og kommunerne med op til 85 % af de samlede udgifter.
 
De offentlige biblioteker drives som regel af byer og  af kommuner med faste biblioteker.
Disse normale biblioteker er samtidig et tilbud fra de centrale byer til oplandet. De faste biblioteker suppleres af bogbusser og det mobile skolebibliotek, som er nødvendige for at kunne betjene de mindre lokalsamfund og derved skabe lige muligheder. Der er et tæt samarbejde med skoler og børnehaver, f.eks. med klasseomvisninger, bogkasser og arrangementer.
Bibliotekerne bidrager til kulturlivet i byerne og kommunerne med udstillinger, forfatterlæsninger, højtlæsninger og andre arrangementer. 
Alle biblioteker samler og formidler også informationer fra og om regionen og arbejder sammen med mange lokale institutioner som skoler, folkehøjskoler, ligestillingskonsulenter, ungdomscentre og kulturforeninger.
I mange byer findes der støtteforeninger, der støtter deres bibliotek både materielt og finansielt.
De 14 bogbusser i Schleswig-Holsteins amter og Flensburg by drives af biblioteksforeningen Büchereiverein Schleswig-Holstein.
De byer og større kommuner, som driver de faste biblioteker, driver foruden deres eget bibliotek også en fælles bibliotekscentral Büchereizentrale Schleswig-Holstein, som Büchereiverein Schleswig-Holstein er ansvarlig for.
 
Bibliotekssystemet i Schleswig-Holstein er opbygget og udviklet gennem årtier (siden 1920), og det har nu opnået en grad af udbredelse, integration, samarbejde og rationalisering, der anses for forbilledligt i hele forbundsrepublikken. Omkring 15 millioner udlån årligt vidner om systemets høje effektivitet.

Biblioteker i Danmark

Der er betydelige forskelle på biblioteksvæsenet nord og syd for grænsen. I Danmark er de offentlige biblioteker lovbestemte, hvorimod der syd for grænsen ikke foreligger en bibliotekslov og biblioteksbetjening er et ”kan-tilbud”, der ikke findes i alle kommuner.

Danske biblioteker drives i henhold til en fælles lov om biblioteksvirksomhed, der gælder både for folkebibliotekerne og de faglige/videnskabelige biblioteker. Det er en kommunal forpligtelse at drive folkebiblioteker. På den måde er hele befolkningen omfattet af et tilbud, der er skattefinansieret. Det er derfor gratis at benytte bibliotekerne, der er fri låneret (man vælger selv bibliotek) og det er gratis at få skaffet materialer fra andre biblioteker - både folkebiblioteker og videnskabelige biblioteker. 
Det er folkebibliotekernes formål ”at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier”. Lovgivningen indeholder ikke konkrete minimumsnormer, og serviceniveauet varierer derfor en del, men også på biblioteksområdet er hele Danmark gennemgående ret homogent. 
Udover de kommunale bevillinger til folkebibliotekerne yder staten tilskud til et antal centralbiblioteker, der har særlige forpligtelser i forhold til øvrige biblioteker. Staten har også afsat en pulje til udviklingsprojekter. I det hele taget arbejder den statslige organisation for Bibliotek og medier ”Biblioteksstyrelsen” meget med strategier og motiverer til samarbejde mellem biblioteker og fællesløsninger - gerne på nationalt plan.

De danske biblioteker er i gang med at udvikle sig fra traditionelle, fysiske materialesamlinger til hybride biblioteker, hvor de digitale tilbud spiller en stigende rolle. Blandt de vigtigste resultater er en national fælleskatalog på internettet med fri adgang til elektronisk søgning og bestilling - med levering på på selvvalgt bibliotek - samt en række andre ”netbiblioteker”.

De sønderjyske folkebiblioteker 

Siden den danske kommunalreform den 1. januar 2007 findes der 4 kommunale biblioteker i Sønderjylland -Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa (med navnet Aabenraa Bibliotekerne) - der har i alt ca. 20 udlånssteder. I Region Syddanmark har centralbibliotekerne i Esbjerg og Vejle særlige opgaver som ”overbygning” for de sønderjyske biblioteker.
Målt på udgiften pr. indbygger er de 4 sønderjyske folkebiblioteker - der i forbindelse med den nationale kommunalreform er dannet ved fusioner mellem 21 tidligere selvstændige kommunebiblioteker - lavt prioriteret i forhold til landsgennemsnittet. I sønderjysk sammenhæng har Aabenraa og Sønderborg relativt gode økonomiske vilkår, mens Haderslev og Tønder må klare sig med lavere bevillinger. Det smitter af på serviceniveauet, ligesom der både er en tydelig sammenhæng mellem bevilling og biblioteksbenyttelse og mellem befolkningens uddannelsesniveau og biblioteksbenyttelse. 

Tidligere har der kørt bogbusser i Nordborg og Tønder/Skærbæk, men de er nu nedlagt. Alle 4 sønderjyske folkebiblioteker tilbyder en lydavis til blinde og svagtseende. Sønderborg og Aabenraa har i flere år foretaget tyverisikring af materialerne - samt selvbetjening via udlån- og afleveringsautomater. Til samme formål har Haderslevbibliotekerne taget et moderne system med RFID-chips i brug fra 2007. 
Aabenraa Bibliotekerne bidrager til nettjenesterne Biblioteksvagten og Bibliotekernes Netguide.

Bibliotekscentral og centralbibliotek syd for grænsen

Bibliotekscentralen Büchereizentrale Schleswig-Holstein er som servicecentral en del af det Schleswig-Holsteinske bibliotekssystem. Den er blevet drevet af biblioteksforeningen Büchereiverein Schleswig-Holsteinsiden 1995 og er en central serviceinstitution for de offentlige biblioteker i Schleswig-Holstein. 
Den kan tilbyde følgende:
• Konsulenttjenester: undersøgelse af markedet, sammenstilling af anbefalingslister, der udkommer regelmæssigt, emnekatalogisering, hjælp til opbygning af biblioteksbestande, indholdsmæssig bearbejdning af stikordsregistre og fortegnelser, annotering af medier, pleje af systematikken i samarbejde
• Datatjenester
• Medieanskaffelse og -udstyr, biblioteksmæssige tjenesteydelser
• Rådgivning, servicering, projekter inden for edb og internet
• Rådgivning, servicering, projekter inden for pr-arbejde og regionale arrangementer
• Rådgivning, servicering, projekter vedrørende opførelse og indretning af offentlige biblioteker
• Administration og organisation af 13 bogbusser og 35 faste biblioteker med central budgetstyring og -overvågning
• Administration og organisation af det mobile skolebibliotek til mindre skoler, skolebibliotekscentral til forsyning af skoler med emnerelaterede mediebokse, støtte til samarbejdet mellem skoler og biblioteker
• Udarbejdelse af et centralt katalog som dokumentation for bestandene i alle biblioteker i systemet som grundlag for den regionale udlånsservice
• Landeszentralbibliothek: central for den regionale og overregionale udlånsservice i bibliotekssystemet og informationsbibliotek. Forvaltning af 35.000 bind på det historiske bibliotek på "Altes Gymnasium" i Flensburg på vegne af delstaten.

Derudover er den kontor for biblioteksforeningen og varetager en funktion som en statslig bibliotekscentral for bibliotekerne i Schleswig-Holstein, hvor den bl.a. virker normativt i forhold til beskrivende katalogisering og emnekatalogisering af medier og brug af edb for ca. 140 kommunale biblioteker, hvorved der opnås store synergi- og rationaliseringseffekter.

Büchereizentrale Schleswig-Holstein er placeret to steder, nemlig i Flensburg og Rendsburg, og beskæftiger ca. 100 medarbejdere.

Centralen "Zentrale für Nordmarkbüchereien", der blev grundlagt i 1921, kan anses for bibliotekscentralens forgænger. Denne central i Flensburg hørte ind under foreningen "Wohlfahrts- und Schulverein" (som senere blev til "Deutscher Grenzverein"). I starten af 1920'erne blev der oprettet et "Statsligt rådgivningskontor" i Kiel, som direktøren for stadsbiblioteket i Kiel ledede sideløbende med sin hovedbeskæftigelse.

Landeszentralbibliothek, som ligger i Flensburg, er en del af bibliotekscentralen. Landeszentralbibliothek blev etableret i 1973 som central for udlånsfunktionen mellem 150 biblioteker i Schleswig-Holstein og den forsyner lånerne fra sine egne supplerende samlinger og via fjernlån. Den supplerende funktion indebærer først og fremmest at den leverer speciallitteratur og besvarer henvendelser om særlige emner.
Biblioteket rummer ca. 105.000 medieenheder om alle fag, men med hovedvægt på Schleswig-Holsteins historie, geografi og kultur og mere end 15.000 tidsskriftsbind samt særsamlinger bestående af 
• billedbogsbiografer
• fremmedsproglig litteratur
• litteraturkassetter
• litteratur-cd'er
• videoer
• dvd'er
På læsesalen er mere end 5.000 opslagsværker, offentlige internetarbejdspladser og cd-rom-databaser tilgængelige for læserne. Desuden forvalter LZB en historisk bestand for Region Flensburg omfattende ca. 35.000 bind.

Centralbiblioteksfunktioner nord for grænsen

Med revisionen af Biblioteksloven i år 2000 gik det danske biblioteksvæsen ind i en ny epoke. Det ”udvidede bibliotek” var en kendsgerning. Begrebet om det udvidede bibliotek indebærer, at bibliotekerne skal give adgang til musik, internet og elektroniske materialer såvel som til trykt materiale. Dermed fik bibliotekerne mulighed for at følge den medieteknologiske udvikling, som bevirker at stadigt mere information findes på internettet eller andre elektroniske medier.

De øgede muligheder medførte imidlertid også et øget pres på bibliotekernes ressourcer og et behov for en ny struktur. Derfor blev det også nødvendigt at omlægge biblioteksvæsenets struktur.

Centralbiblioteker
Det har traditionelt været centralbibliotekernes opgave at supplere materialebestanden på de lokale biblioteker. Desuden bistod centralbibliotekerne med rådgivning og teknisk bistand. Den teknologiske udvikling og en øget professionalisering også af de mindste biblioteker har imidlertid medført et behov for revision og omstrukturering af centralbibliotekerne. 
Med digitaliseringen af bibliotekernes materialebestand er det nu muligt gennem www.bibliotek.dk at foretage søgninger og lån i de danske folkebibliotekers samlede bestand via internettet. Det indebærer, at centralbibliotekerne nu varetager mere specialiserede opgaver i det samlede biblioteksvæsen.

De 16 centralbiblioteker er opdelt i to kategorier, så 10 centralbiblioteker med ”bred overbygning” og 6 med overbygning på ”udvalgte områder”.  Aabenraa Bibliotekerne har ansvar for overbygning på "udvalgte områder":
- Begrænset materialesupplering i form af danske lydbøger, som stilles gratis til rådighed for det interurbane lånesamarbejde
- Anskaffelse af biblioteksrelevante materialer om Sønderjylland, som stilles gratis til rådighed for det interurbane lånesamarbejde
- Bibliotekssamarbejde i Region Sønderjylland/Schleswig 
- Etablering af en "grænselandsportal"
Centralbibliotekernes rådgivende funktioner har også ændret karakter, så de i højere grad opererer som fora for idé- og erfaringsudveksling for den faglige udvikling af bibliotekerne og deres tilbud.

Aabenraa Bibliotekerne, tidligere Det Sønderjyske Landsbibliotek i Aabenraa, har status som centralbibliotek med overbygning på to udvalgte områder. Det er for det første som overbygning på de danske bibliotekers indkøb af lydbøger. Det øgede indkøb af lydbøger og markedsføring af lydbogsmediet har resulteret i Pendlerbiblioteket, hvor pendlere bliver gjort opmærksomme på muligheden af at høre lydbøger under den daglige transport mellem hjem og arbejde. 
Med de seneste ændringer i folkebibliotekernes struktur vil Vejle Bibliotek, der har status som centralbibliotek med ”bred overbygning”, fungere som centralbibliotek for Sønderjylland.

Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig er det danske biblioteksvæsen i Sydslesvig.

Mission 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har til formål 

  • at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark 
  • at formidle dansk og nordisk sprog og kultur 
  • at fremme kendskabet til Sydslesvigs særpræg 

Bibliotekets struktur 
Hovedbiblioteket Flensborg Bibliotek er beliggende i Norderstr. 59 i Flensborg.To mindre filialer er Slesvig Bibliotek på Lolfuß 69 (89 fra ultimo maj 2011) og Husum Bibliotek på Neustadt 81. Derudover er der to "fællesbiblioteker" på Bredsted danske Skole og på Jes-Kruse-Skolen i Egernførde. Biblioteket har to bogbusser, som kører rundt og i de yderste hjørner af Sydslesvig – fra grænsen i nord til Ejderen i syd. Bogbusserne besøger over 20 skoler og lige så mange børnehaver, 4 fritidshjem, 7 skolefritidsordninger samt over 1100 registrerede private lånere, hvis lånerkort ofte indeholder en hel familie.

Biblioteket er overbygning for Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. med hensyn til fritidslæsning i skolebibliotekerne.

Den slesvigske Samling
Biblioteket har en stor og unik samling, som har udgangspunkt i lokalområdet, Sydslesvig og Sønderjylland. Navnet er Den slesvigske Samling. Samlingen har p.t. over 56.000 titler i form af bøger, film, musik, pjecer med mere.

Lokal forskning
Under Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. er der en selvstændig forskningsafdeling med selvstændigt budget og selvstændig styrelse: Tilsynsrådet.

Biblioteket varetager forvaltningen for denne afdeling.

Udlån og aktiviteter
I 2010 var hele bibliotekets udlån 586.610 inklusive skolebibliotekernes fritidsudlån. Flensborg Bibliotek havde 109.863 besøgende.

Der er ugentlige arrangementer primært i perioden 1. september til 30. april. Arrangementerne er alt fra foredrag, film, dukketeater, hobbyaktiviteter, bog- og musikcaféer, læring, læsekredse og litteraturfestivaler.

Biblioteket deltager desuden ved årsmøder, sommerhøjskole, nordisk litteraturfestival og diverse aktiviteter i flertalssammenhæng, hvor mindretallet som helhed deltager.

Læselysten er stor i Sydslesvig. Der er p.t. over 25 læsekredse i Sydslesvig.

Kort historie
Det danske biblioteksvæsen har rødder tilbage til en privat bogsamling i Flensborg fra 1891. Efter grænsedragningen i 1920 etablerede mindretallet sit bibliotek i den historiske bygning "Flensborghus" i Norderstr. 76. De fysiske rammer blev dog hurtigt for små og i 1959 flyttede biblioteket ind på den nuværende adresse i Norderstr. 59.
I 1925 kom Slesvig Bibliotek til og efter Anden Verdenskrig biblioteket i Husum.

Det tyske mindretals bibliotek 

Det tyske mindretals biblioteker ”Verband deutscher Büchereien Nordschleswig” omfatter 23 biblioteker i Nordslesvig. Der er centralbiblioteket i Aabenraa, 4 filialer i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Tinglev.  Centralbiblioteket forsyner desuden 15 skolebiblioteker og  2 bogbusser med litteratur og meget mere.

Efter 1920 opbyggede det tyske mindretal sit eget biblioteksvæsen, der i 1945 omfattede 71 biblioteker. Efter Retsopgøret reetablerede mindretallet i 1949 sit biblioteksvæsen og i 1967 opførtes det nye centralbibliotek i Aabenraa.

Udover at være hjertet i bibliotekssystemet er  Centralbiblioteket også servicecenter for alle tyske mindretalsorganisationer i landsdelen. De biblioteker er i overensstemmelse med den danske bibliotekslov også institutioner, der arrangerer kulturformidling med forfatteraftener, koncerter, udstillinger o.l.

Biblioteksfilialerne har åbent 4 dage om ugen, men  medlemmer af mindretallet, der bor mere end 5 km fra de faste udlånssteder, kan også få besøg af bogbusserne. Mindretallets biblioteker rummer en bestand af  bøger, blade, CD’er, DVD’er mm. på 230.000 enheder. Som noget særligt findes der også et billedbibliotek, et artotek. Det årlige udlån ligger på omkring 350.000 enheder Via Centralbibliotekets internet-katalog kan man søge og bestille medierne.

Det tyske mindretals biblioteksvæsen samarbejder både med danske  og tyske biblioteker nord og syd for grænsen. Desuden deltager man i bibliotekernes grænseoverskridende samarbejde i grænseregionen i Dansk-tysk Biblioteksforum.

Videnskabelige biblioteker i Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek (grundlagt i 1895) er et specialbibliotek med materiale omSchleswig-Holsteins historie, geografi og kultur. Det samler, opbevarer og katalogiserer de trykte og håndskrevne kilder om Schleswig-Holsteins kultur og historie og relevant litteratur. Derudover registrerer det alle bøger, tidsskrifter, aviser, afhandlinger og kort om Schleswig-Holstein i den Schleswig-Holsteinske bibliografi. De titler, der er registreret siden 1987, er tilgængelige i en onlinedatabase. Desuden har Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek siden 1970 stået for udviklingen af et biografisk leksikon for Schleswig-Holstein og Lübeck.
Bestanden omfatter ca. 250.000 bind, 8.000 kort og 32.000 mikroformer. Alle aviser i Schleswig-Holstein og alle trykte skrifter, som biblioteket har fået tilsendt siden 1964 i henhold til reglerne om pligteksemplarer, bliver arkiveret. Håndskriftafdelingen er Schleswig-Holsteins centrale litteraturarkiv med 5.000 originalmanuskripter og 215 dødsboer. Samtidig huser Landesbibliothek Schleswig-Holsteins eneste musikhistoriske samling med ca. 25.000 nodetryk og 3.000 musikhåndskrifter fra komponister.
Landesbibliothek er et alment tilgængeligt udlånsbibliotek med en læsesal. På åbne hylder finder man over 12.000 bind om Schleswig-Holsteins historie, kultur og geografi.
Den historiske samling omfatter mere end 37.000 malerier, grafikker og fotos med portrætter, bypartier, landskaber og begivenheder vedrørende delstatens historie. De danner samtidig grundlag for egne og fremmede udstillingsaktiviteter, og der finder også talrige koncerter og foredrag sted.
 
Universitätsbibliothek Kiel
Universitetsbiblioteket (grundlagt i 1665) med centralbiblioteket og 50 fagbiblioteker er en central institution ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel. Det skal primært forsyne universitetets brugere med videnskabelig litteratur, men bestanden er også tilgængelig for alle andre indbyggere i Schleswig-Holstein.
Universitetsbiblioteket råder over i alt mere end 4,5 mio. bind, hvoraf over halvdelen befinder sig i centralbibliotekets tre afdelinger. Ca. 8.500 tidsskrifter er tilgængelige i papirform, og der er også adgang til godt 15.000 elektroniske journaler.
I sin egenskab af alment videnskabeligt bibliotek har det litteratur om næsten alle fagområder, men det har også sine specialer. På grund af Schleswig-Holsteins historiske forbindelse til Danmark ligger biblioteket også inde med større skandinaviske bogbestande.
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
ZBW har været en selvstændig offentlig-retlig fond siden 2007. Det er verdens største specialbibliotek inden for de økonomiske videnskaber med sæde i Kiel og en afdeling i Hamburg. 
Biblioteket er åbent for alle interesserede og kan tilbyde lokale, regionale og overregionale serviceydelser i begge afdelinger. De økonomiske videnskaber, driftsøkonomi og litteratur om økonomi i praksis udgør hovedområderne.
Publikationer fra internationale organisationer(OECD, FN, WTO, Verdensbanken, IWF) udgør et speciale for biblioteket. Det Europæiske Dokumentationscenter stiller publikationerne fra EU til rådighed.
Centralbiblioteket har en samlet bestand på 4 millioner medieenheder og abonnerer på 24.500 tidsskrifter, hvoraf mere end 45 % er elektronisk tilgængelige.
 
Andre videnskabelige biblioteker i Schleswig-Holstein
Ud over Christian-Albrechts-Universität i Kiel findes der også andre højere læreanstalter i Schleswig-Holstein, som har videnskabelige biblioteker tilknyttet:

 • Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg, som betjener Fachhochschule Flensburg og Universität Flensburg 
 • Bibliothek der Fachhochschule Westküste in Heide
 • Bibliothek der Fachhochschule Kiel
 • Bibliothek der Muthesius Kunsthochschule Kiel
 • Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck, som betjener Fachhochschule Lübeck og Universität zu Lübeck
 • Bibliothek der Musikhochschule Lübeck

Alle disse biblioteker er offentligt tilgængelige. Deres hovedopgave består i at forsyne de pågældende læreanstalter med litteratur, og derfor afhænger litteraturudvalget af de uddannelser, der udbydes på den enkelte undervisningsinstitution.

Universitetsbiblioteket i Sønderborg

Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) opstod i 1999 ved universitetsfusionen mellem de forskningsbiblioteker, der var tilknyttet de fire uddannelsesinstitutioner, Odense Universitet, Handelshøjskole Syd, Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter. Leder af SDUB er overbibliotekar Aase Lindahl. Et af SDUBs fire campusbiblioteker ligger i Sønderborg.

De fire campusbiblioteker har forskellig baggrund og har bl.a. arbejdet med forskellige registrerings- og opstillingssystemer. I en vis udstrækning har campusbibliotekerne fortsat opbygningen af samlingen efter de historisk betingede retningslinier. Der er derfor stadig visse geografiske forskelle samlingernes opbygning og den måde, de bliver gjort tilgængelige.

På Syddansk Universitetsbibliotek findes en mængde  bøger, tidsskrifter, aviser, kort, noder, mikrofilm og en lang række elektroniske ressourcer. Biblioteket har således i alt ca. 1,2 mil. bind, abonnerer på 7.000 papirtidsskrifter og giver adgang til omkring 8.000 elektroniske tidsskrifter og en lang række elektroniske vidensbaser. Samlingerne dækker primært de områder der forskes og undervises i ved Syddansk Universitet, men stort set alle fag er repræsenteret i biblioteket.
Bog- og tidsskriftsbestanden er registreret i bibliotekskatalogen ODIN. En del af de ældre værker og særsamlingerer endnu ikke registreret der og skal  søges via kortkartotek eller trykte fortegnelser. De elektroniske ressourcer der stilles til rådighed skal primært søges frem under de databaser , elektroniske tidsskrifter og faglige netbiblioteker, der nævnes på hjemmesiden.

Campusbiblioteket i Sønderborg opstod i tilknytning til Ingeniørhøjskole Syd og emnemæssigt dækker samlingen primært de fag, der forskes og undervises i på Syddansk Universitet i Sønderborg. Det drejer sig om fagene økonomi, teknik, alment sprog, erhvervssprog og samfundsvidenskaberne Biblioteket råder og råder over 50.000 bind, abonnerer på 700 papirtidsskrifter, men giver derudover adgang til 7000 elektroniske tidsskrifter og en række vidensdatabaser.

Biblioteket i Sønderborg er offentligt tilgængeligt og alle kan benytte bibliotekets faciliteter. Nogle bøger kan dog kun benyttes på læsesalen. En særlig ordning er en korttids nat- eller week-endlån. Biblioteket har åbne hylder, hvor knap halvdelen af bogbestanden er opstillet. Det er her muligt selv af søge i samlingerne og at medtage bøger, der ønskes til låns. Den anden halvdel af bøgerne befinder sig i magasinerne og kan bestilles til hjemlån eller til brug på læsesal via bibliotekskatalogen ODIN . Materialer fra før 1800, sjældne eller skrøbelige materialer kan dog kun benyttes på læsesalen.

En stor del af bibliotekets tidsskrifter er ligeledes placeret på åbne hylder. De er opstillet alfabetisk og hovedparten er også til almindeligt udlån. Bøger og tidsskrifter i magasinerne kan bestilles via Odin. 

SDUB har i øvrigt indgået aftale med Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg om betjening af studerende ved Universïtät Flensburg, der kan låne og aflevere materialer via Zentrale Hochschulbibliothek.

Dansk-Tysk Biblioteksforum

Dansk-Tysk Biblioteksforum står for samarbejdet mellem danske og tyske biblioteker i Region Sønderjylland-Schleswig. Medlemmerne er ledere og medarbejdere ved bibliotekerne, som ønsker at skabe et grænseoverskridende bibliotekssamarbejde. Det allerede eksisterende samarbejde mellem bibliotekerne nord og syd for grænsen blev intensiveret yderligere i 2009 gennem samarbejdet med Regionskontoret under Region Sønderjylland-Schleswig da en arbejdsgruppe blev dannet. Regionskontoret har været forummets sekretariat siden 2009.

Vores partnere
Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Tel. +45 74 67 05 01 | region@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00 DatabeskyttelseKolofonStart
powered by webEdition CMS