OK

Websitet anvender udelukkende nødvendige funktionelle cookies.
Læs mere om websitets cookies her under databeskyttelse

Hjemmearbejde i Tyskland

Coronapandemien har fremskyndet en udvikling, som allerede var godt i gang inden, nemlig tendensen til at arbejde hjemmefra.

I en grænseoverskridende sammenhæng er det dog ikke helt så enkelt, som det lyder, og der er en lang række ting, man skal være opmærksom på. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at se på aspekter som social sikring og skat, men også det arbejdsretlige område bliver berørt. Desuden kan der ske automatisk etablering af fast driftssted, hvorfor mange arbejdsgivere udviser en vis tilbageholdenhed.

Helt grundlæggende finder de generelle regler for beskæftigelse i flere lande anvendelse på hjemmearbejde.

Et særligt problem i en dansk-tysk sammenhæng er, at et overvejende skattefinansieret system står over for et overvejende bidragsfinansieret system, og at de to emneområder i grunden ikke hænger sammen.

Det er også kun standardkonstellationen, der vil blive belyst her, dvs. hvor pendleren har en arbejdsgiver i Danmark, som vedkommende også arbejder hjemmefra for i bopælslandet Tyskland.

Social sikring

Her gælder den generelle regel i artikel 13 i forordning 883/2004 om, at man er socialt sikret i Tyskland, hvis man arbejder hjemmefra i Tyskland mindst 25 %. Her er arbejdstiden afgørende, da arbejdstageren arbejder for den samme arbejdsgiver i begge lande. Arbejdsgiver og arbejdstager skal så betale bidrag til de tyske sociale sikringsordninger. Se også under Social Sikring "Lovvalg" og "Dansk arbejdsgiver og tysk social sikring". Det vil i de fleste tilfælde ikke længere være attraktivt.

Der gælder andre regler for offentligt ansatte. De vil fortsat være socialt sikret i Danmark, uanset hvor de udfører arbejdet. Her lægges tjenestemandsordningen i forordningen til grund. I Danmark anses alle offentligt ansatte for tjenestemænd, herunder også ansatte i offentlige virksomheder, der mindst er finansieret 50 % med offentlige midler. For disse arbejdstageres vedkommende udsteder Udbetaling Danmark en A1-attest som myndighed i beskæftigelseslandet.

EU's Administrative Kommission har offentliggjort en "Guidance Note on Telework", som udførligt beskriver, hvordan man kan anvende 25 %-reglen. Derudover henviser den til artikel 16 i forordning 883/2004. Den artikel giver kontaktinstanserne Udbetaling Danmark og DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland) mulighed for at indgå andre individuelle aftaler. Her vil det efter anmodning fra den berørte være muligt at aftale, at vedkommende fortsat skal være omfattet af dansk social sikring, selv om de 25 % er nået eller overskredet.

Arbejdstageren skal indsende en ansøgning til DVKA. På grundlag af denne attest træffer DVKA så afgørelse om, hvor arbejdstageren er socialt sikret. Denne afgørelse gælder også i Danmark.

Skat

Den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst fastlægger, at lønnen beskattes der, hvor den optjenes ved fysisk tilstedeværelse. Retten til beskatning af løn optjent ved hjemmearbejde har Tyskland.

Ofte beskattes indkomsten trods hjemmearbejde løbende i Danmark, selv om dele af den er skattepligtig i Tyskland. Man må så foretage berigtigelse i forbindelse med den danske selvangivelse, hvor man så får pengene tilbage i Danmark og skal betale den tyske skat, når den er beregnet på baggrund af en selvangivelse. Her får man evt. behov for hjælp fra skatteeksperter, f.eks. hos en såkaldt Lohnsteuerhilfeverein, skattekonsulenter/revisorer eller andre bemyndigede personer.

Man skal også være opmærksom på, at man så eventuelt ikke længere opfylder betingelserne for grænsegængerreglen i Danmark, fordi 75 % af årsindkomsten da ikke længere er underlagt dansk beskatning. For offentligt ansatte kan der være andre regler.

Telework

Guidance Note on Telework fra Europa-Kommissionen nævnt oven for definerer præcist, hvad telework er. Kort og forenklet sagt er der tale om telework, når man udfører arbejde et andet sted end dér, hvor arbejdsgiveren har sit hjemsted, således som man også ville udføre det på kontoret dér, hvor arbejdsgiveren har sit hjemsted, typisk koblet op på arbejdsgiverens EDB-systemer.

Der skal foretages en klar afgrænsning i forhold til opgaver, man udfører for arbejdsgiveren i Tyskland. Det vil være udsendelse og ikke telework.

Arbejdsret

Hjemmearbejde har også arbejdsretlige konsekvenser for mange. Det er især tilfældet, hvis der hovedsageligt eller udelukkende arbejdes hjemmefra. Så vil tyske retlige krav også være gældende for ansættelsesforholdet, selv om der er aftalt dansk ret. For sådanne ansættelsesforholds vedkommende vil det ofte være hensigtsmæssigt at lade alt være omfattet af tysk lovgivning, dvs. skat, social sikring og arbejdsret. Danske arbejdsgivere må her søge hjælp hos et tysk regnskabsfirma eller en skattekonsulent/revisor. Eventuelt bør der indhentes advokatbistand til det arbejdsretlige.

OBS: Fast driftssted

For arbejdsgivere er det vigtigt, at der ikke utilsigtet bliver etableret et fast driftssted i Tyskland som følge af medarbejderens hjemmearbejde. Det kan være tilfældet, hvis medarbejderen varetager ledelsesfunktioner, er en del af ledelsen eller er tegningsberettiget og selvstændigt kan indgå aftaler. Det udgør til gengæld ikke nogen fare i forhold til utilsigtet etablering af et fast driftssted, hvis medarbejderen blot udfører understøttende arbejde, hvilket turde gælde for de fleste medarbejdere på et kontor. Hvis arbejdsgivere er usikre, kan de for et relativt beskedent beløb på et par hundrede kroner indhente bindende information hos Skattestyrelsen. Her kan en dansk revisor være behjælpelig.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | 6330 Padborg | Danmark | Tel. +45 74 67 05 01 | infocenter@region.dk | sikkerpost.region@region.dk
Telefontider/Tidsbestilling: Mandag-torsdag fra kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00-15.00